עבור לתוכן

סל הקניות

סל הקניות ריק

תקנון קהילת nappers

10% ההטבה בעת הרישום ראשוני באתר ו/או בסניפים – למען הסר ספק רק ללקוח שפרטיו אינם נמצאים במערכת בכלל

לא ניתן לרכוש שובר מתנה TAKEANAP עם הטבת רישום ראשוני

תקנון תוכנית הטבות ללקוחות TAKEANAP 01.06.2024  תוכנית הטבות ללקוחות נאפ כלי מיטה בע"מ (להלן: "התוכנית" ו "TAKEANAP"/"החברה", בהתאמה( ומיועדת ללקוחות TAKEANAP המעוניינים להיות חברים בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון") תוכנית הטבות תקפה בחנויות TAKEANAP בישראל בלבד וכן באתר האינטרנט של החברה, (להלן: "חנויות TAKEANAP "(חברות בתוכנית 

 • 1.1 חבר בתוכנית הטבות הינו מי שהצטרף לתוכנית ההטבות והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית הטבות"),

 • 1.2 החברות בתוכנית ההטבות אינה מוגבלת בזמן.

 • 1.3 כתנאי לחברות בתוכנית מתחייב החבר למלא טופס הצטרפות לתוכנית (בכתב ואו/ באופן דיגיטלי, לבחירת TAKEANAP ) ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות"). החבר מאשר כי ידוע לו מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי להטבות בתוכנית וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו לתוכנית מידה ולא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא. החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור ל TAKEANAP הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את TAKEANAP אודות כל שינוי בפרטים אלו.

 • 1.4 חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתוכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתוכנית ו/או רכישות החבר בחנויות TAKEANAP ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לTAKEANAP וישמש את TAKEANAP לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, לרבות דיוור פרסומי מותאם אישית, בהתאם למדיניות השימוש והפרטיות המפורטת ב: https://takeanap.co.il/pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8יחשב לא ל"הנ במידע השימוש .  כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של TAKEANAP והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 .המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

 • 1.5  TAKEANAP לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התוכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.1.6 לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתוכנית , נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התוכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתוכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התוכנית של TAKEANAP מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

 • 1.7 החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 • 1.8 TAKEANAP שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתוכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 • 1.9 TAKEANAP שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת. .

 • 1.10 הטבות התוכנית

 • מימוש ההטבות אינו כולל כפל מבצעים
 • אינו חל על רכישת שובר מתנה TAKEANAP
 • תוקף ההטבות על פי סעיף זה פג במקרה של מימוש באתר החברה ו/או בסניפי הרשת
הטבת יום הולדת
 •  מימוש מתנת יום הולדת באחריות החבר בלבד ובכפוף להזדהות בעת הקניה.לא יתאפשר מימוש ההטבה בדיעבד.

 • הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון.
 • לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו,יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת להצטרפותו.
 • הנחה הינה חד פעמית למימוש באתר החברה או באחד מסניפי הרשת בגובה 15% מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון בחודש בו חל יום הולדתו הלועזי
 • מימוש הטבת יום ההולדת מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון למעט באתר הסחר של החברה, הצגת תעודה מזהה ו/או תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון.
 • לא ניתן לרכוש שובר מתנה TAKEANAP עם הטבת יום הולדת
 • TAKEANAP שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המתנה מעת לעת

10% ההטבה בעת הרישום

 • 10% ההטבה בעת הרישום ראשוני באתר ו/או בסניפים – למען הסר ספק רק ללקוח שפרטיו אינם נמצאים במערכת בכלל

 • לא ניתן לרכוש שובר מתנה TAKEANAP עם הטבת רישום ראשוני

 • 1.11 דיוור חברי התוכנית זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS/וואטסאפ/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, TAKEANAP תהיה רשאית לשלוח אל חברי התכנית מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות סמס, מייל וכיוב'. חברי התכנית אשר נתנו הסכמתם לקבלת דיוורים כאמור לעיל רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן: הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תימסר לtakeanap  באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת מייל אל כתובת המייל INFO@TAKEANAP.CO.ILֲֲ/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על "הסר" בתחתית הודעות המייל ו /או באמצעות פנייה אל מחלקת שירות הלקוחות של TAKEANAP בערוצים הדיגיטליים לקבלת קישור ניתן להתקשר לטלפון 077-7001923( פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של TAKEANAP בדואר אלקטרוני באמצעות אתר קסטרו )"צור קשר "(, פניה ישירה אל נציג מטעם מחלקת שירות הלקוחות של TAKEANAP באמצעות "צ'אט" באתר TAKEANAP או פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של TAKEANAP באמצעות הודעת ווטסאפ למספר .050-6906690 .5 ביטול/פקיעת חברות בתוכנית .5.1 חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בתכני .5.2  TAKEANAP שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של TAKEANAP, עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של TAKEANAP ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בחברות במועדון שהוענק ה לו .6 כללי .6.1 תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו.   TAKEANAP  שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות ל תוכנית, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי  TAKEANAP ובאתר האינטרנט של TAKEANAP. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. TAKEANAP שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת .6.2 אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של  TAKEANAPו/או בהודעות ופרסומים של התוכנית ו/או בדיוורים של התוכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ׁ" (התכנים")ׂ, למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.