עבור לתוכן

סל הקניות

סל הקניות ריק

תקנון מבצעים

תקנון מבצע פלאש סייל יום העצמאות 2024

"50% הנחה על פריט שני- הזול מבניהם התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע שיכונה "פלאש סייל יום העצמאות 2024 באתר TAKEANAP ובחנויות להלןבהתאמה: "התקנון" ו- "המבצע" בהתאמה)..1 כללי.1.1 המבצע נערך על ידי חברת נאפ כלי מיטה בע"מ, ח.פ. 513447243 (להלן: "החברה"), אשר משרדיה מצויים ברחוב הראשונים 1 בית חירות .1.2 כללי התקנון, יחולו בנוסף, לתקנון ותנאי שימוש באתר TAKEANAP להלן: "תנאי השימוש באתרהפעילות"), שכתובתו:https://takeanap.co.il/pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8
.1.3 התקנון יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת המבצע..2 הגדרות"החנויות המשתתפות במבצע" אתר TAKEANAP) להלן: "אתר החברה/האתר") וסניפי החברה"משתתף" כל לקוח הרשום לאתר החברה או/וגם לקוח בחנות, שמבקש לרכוש הפריטים המשתתפים במבצע,כהגדרתם להלן."הפריטים המשתתפים במבצע" המוצרים הבאים מוצרי חדר שינה, מוצרי חדר רחצה, מוצרי תינוקות וילדים, מוצרים לבית ולמטבח, בגדים ותיקים לתקנון זה "המבצע" ברכישת שני פריטים מבין הפריטים המשתתפים במבצע, יקבל המשתתף כהגדרתו לעיל 50% הנחה עבור הפריט הזול מביניהם, המשתתפות במבצע וביחס לפריטים המשתתפים במבצע בלבד .לא משתתפים במבצע תשלום על משלוחיםשוברי מתנה 3. הוראות כלליות ופרשנות.3.1 הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים במבצע ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות..3.2 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד..3.3 יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו..3.4 התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי עצם ההשתתפותבפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות..3.5 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר..3.6 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדברהפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין..3.7 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.4. תוקף ומועד המבצע.4.1 המבצע יחל ביום 13.05.2024 בשעה 20:00 בערב, ויסתיים ביום 15.05.2024 בשעה 23:59 או עד גמר המלאי של הפריטים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם מבין השניים (להלן: "תקופתהמבצע")..4.2 למען הסר ספק, לאחר תום תקופת המבצע, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה המגולמת בו .5. מהות המבצע.5.1 ברכישת שני פריטים מבין הפריטים המשתתפים במבצע, יקבל המשתתף כהגדרתו לעיל 50% הנחה עבור הפריט הזול מביניהם.5.2 המבצע יחול על מלוא הפריטים ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, וזאת בתקופת המבצע בלבד..5.3 המבצע יחול על מלוא הפריטים ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, וזאתלמעט המוצרים המוחרגים בסעיף 2..4.5 ההנחה נשואת המבצע תיעשה ממחיר הצרכן של הפריט. .5.5 אין כפל מבצעים והטבות....6. שונות.6.1 ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף..6.2 המבצע הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו..6.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשורלהשתתפות או אי השתתפות במבצע ולתקנון זה..6.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלוללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי..6.5 במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של המבצע, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות התקנון הזה..6.6 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת האתר של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור..6.7 השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון ותנאי השימוש באתר החברה, והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מימעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע..6.8 השתתפות בפעילות נשואת תקנות זה ו/או קבלת ההטבה נשואת המבצע, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה..6.9 על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד..6.10 תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה ובאתר החברה..6.11 התקנון ממצה את כל התנאים התקפים ביחס למבצע.