עבור לתוכן

סל הקניות

סל הקניות ריק

תקנון הגרלה

בתאריך 15.2.2024 התקיימה ההגרלה, להלן שמות הזוכים: במקום הראשון - ירדן ברקוביץ, במקום השני - נטע רושניק, במקום השלישי - סוזי צ'קון

1. הגדרות

 • 1.1. "עורכת ההגרלה" - נאפ - כלי מיטה בע"מ, .פ. 513447243 להלן: "החנות" "TAKE A NAP", טלפון 050-6906690, מרחוב הראשונים 1, בית חירות.
 • 1.2. שלושת ההגרלות עבור שלושת הפרסים, להלן A, B, C, הנערכות על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה. 
 • 1.3. "המפקח" - עו"ד דורי גורן, מרח' היצירה 3, רמת גן.
 • 1.4. "הפרסים" - 3 מתנות ממוצרי החנות לבחירת החנות:
 • A מתנה בשווי 1,200 ש"ח כולל מע"מ - סט מצעים
 • B שובר בסך 1,000 ש"ח כולל מע"מ
 • C שובר בסך 550 ש"ח כולל מע"מ
 • 1.5. החנות בוחרת להבהיר כי תכולת המתנה היא לפי בחירת החנות בלבד ואין למשתתף בהגרלה את יכולת הבחירה בתוכן המתנה.
 • 1.6. לשלושת האנשים הזוכים תינתן תקופה של שנה בה יוכלו לממש את המתנה בה זכו.

2. המשתתפים

 • 2.1. "משתתף" - לקוח אשר יעמוד בארבעת התנאים הבאים:
 • יעשה פולואו באינסטגרם לדף העסקי של TAKE A NAP
 • לקוח שיתייג שני חברים שלו (החברים לא חייבים להשתתף גם בעצמם בהגרלה, זו בחירה).
 • לקוח שיעשה לייק לפוסט.
 • 2.2.  לא ישתתפו בגרלה עורכת ההגרלה, המפקחת, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין סעיף זה - בני זוג, הורים, אחים ואחיות, ילדים וילדות.
 • 2.3. ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.

3. תקופת ההגרלה

 • 3.1 ההגרלה מתפרסת בין התאריכים 18.1.2024 ועד 18.2.2024
 • 3.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתיאום עם רכזת ההגרלות במשרד האוצר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

4. השתתפות בהגרלה

 • 4.1 אין הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להשתתף בהגרלה.
 • 4.2 כאשר נבחר את הזוכה כל משתתף יעלה בגורל כזוכה פעם אחת במידה ושמו יחזור פעמיים ההגרלה תתבצע בשנית ותערך הגרלה חוזרת.

  5. שיטת ההגרלה

  • 5.1 החנות תערוך שלוש הגרלות עבור שלושת הפרסים (A, B,C) כאשר ההגרלה תערך בתאריך 18.2.2024.
  • 5.2 נציג מטעם החנות יגריל מתוך סל כל המשתתפים את שלושת הפרסים באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי מתוך רשימת אקסל של כל השמות. קודם כל יבחר הזוכה שיזכה ב-A, לאחר מכן הזוכה שיזכה ב-B, ולבסוף הזוכה שיזכה ב-C.
  • 5.3 לאחר הגרלת השמות החנות תפרסם בעמוד האינסטגרם את שמות הזוכים ותפעל במאמץ לאתר אותם
  • 5.4 לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה.
  • 5.5 בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, תהא המפקחת רשאית להכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

  6. המפקח

  • 6.1  המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
  • 6.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

  7. כללי

  • 7.1 בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר, ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את ההוראות, וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • 7.2 למשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהא כל טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו בגינם.
  • 7.3 יובהר כי שלושת הפרסים הינם באחריות חברת TAKE A NAP כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על עורכת ההגרלה או מי מטעמה בכל הקשור לפרס, לטיבו, איתו, תוקף מימוש, אופן מימושו ותיאורו לרבות אך לא בפירסומי ההגרלה. כל טענה בנוגע לפרסים תופנה ישר לחברה.

  • 7.4 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקחת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו לפרס ולמימושו.
  • 7.5 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפונית והממוחשבת או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  • 7.6 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר ההשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלויזיה, בעיתונות, באינסטגרם, בפייסבוק, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/א צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור. 
  • 7.7 ההגרלה כפופה לתקנון, הנמצא לעיון באתר האינטרנט של החברה takeanap.co.il ו/או במשרדים של החברה בבית חירות הראשונים 1.

   

  הריני לאשר כי קראתי את הוראות תקנון זה ואני מסכים לתנאיו.